รัฐมนตรี อว. “ศุภมาศ” ปลื้มแนวคิดสหกิจศึกษา “CWIE” หนุนอุดมศึกษา จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

รัฐมนตรี อว. “ศุภมาศ” ปลื้มแนวคิดสหกิจศึกษา “CWIE” หนุนอุดมศึกษา จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานCWIE DAY ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประธานเครือข่าย เป็นเจ้าภาพหลัก ชูแนวคิดสำคัญ “พัฒนาคน ตอบโจทย์พัฒนาประเทศกับ CWIE” ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ. โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์รวมกว่า 1,700 คน ทั่วประเทศ

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรี อว. เผยว่า นโยบาย อว.ด้านการอุดมศึกษามุ่งเน้น “เรียนดี มีความสุข มีรายได้” และตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการจัดงาน CWIE DAY ที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นเวทีสำคัญ ที่แสดงให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เห็นความสำคัญของการจัดการเรียน การสอน ในรูปแบบCWIE รวมทั้งเป็นเวทียกย่อง เชิดชูเกียรตินักศึกษา บุคลากร ที่มีผลการดำเนินงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ และยกย่องสถานประกอบการ ที่สร้างคุณประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนา การจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ทั้งนี้ การจัดการเรียน การสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงาน หรือ CWIE เป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ บนพื้นฐานสมรรถนะ เป็นรูปแบบของการจัดการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดงาน ขณะเดียวกันยังเป็น Co-creation Platform ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ผู้ผลิตบัณฑิตและสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต สนับสนุนการดำเนินการให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูง ให้ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

รมว.อว. ยังเน้นอีกว่า หลักสูตร CWIE ช่วยลดภาระทางการเงินของนักศึกษา และผู้ปกครอง กล่าวคือนักศึกษาสามารถทำงาน และมีรายได้ในระหว่างเรียน ทำให้มีรายได้เสริมเพื่อนำไปใช้จ่ายในการศึกษา และชีวิตประจำวัน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งทุกคนมีสิทธิไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพิ่มทักษะที่จำเป็นทั้ง Hard Skills และ Soft skills ทำให้มีความพร้อมในการทำงานทันที และยังเพิ่มโอกาสนักศึกษา ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ และมีโอกาสได้รับการจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ทำให้พวกเขามีความสุข ในการเรียนและมีรายได้เสริมในระหว่างการศึกษา ช่วยลดภาระทางการเงินและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทาง อว. เองก็พร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวนี้ต่อไป เพื่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

ด้าน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลัก กล่าวเสริมว่า CWIE เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการศึกษา เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ และเป็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ตรงกับความต้องการ ของตลาดงานในอนาคต นำไปสู่การขยายผล เพื่อสร้างกำลังคนในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม และ มทร.ธัญบุรี จะให้ความสำคัญและเน้นย้ำต่อเนื่อง ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อคุณภาพการศึกษาและสร้างความเชื่อมั่น ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา มีทักษะการทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพ เริ่มทำงานได้ทันที.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ททท. จัดกิจกรรม "เปิดเมืองน่าเที่ยว 5 Must Do In Thailand" เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ เริ่ม Kick Off 8 - 9 มิ.ย. 67

ททท. จัดกิจกรรม “เปิดเมืองน่าเที่ยว 5 Must D […]

You May Like

Subscribe US Now