กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่! งานสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่! งานสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รมว.ธรรมนัส” ชื่นชมผลงานจุลินทรีย์ย่อยสลาย ลดเผาตอซังข้าว แก้ PM 2.5

วันที่ 13 มิ.ย.2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มิ.ย. 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ โดยนำผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร มาจัดแสดง โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม 

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการและกิจกรรมที่นำแนวทางของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้วย

 

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีภารกิจศึกษา ค้นคว้า วิจัยและทดลองงานด้านพืช เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จนประสบความสำเร็จมาเป็นลำดับ รวมทั้งมีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สอดรับกับความต้องการของเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญสามารถส่งผ่านความความสำเร็จทั้งหมดนี้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้มีความยั่งยืนมาโดยตลอด รวมทั้ง เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินโครงการต่างๆ ต่อไป  

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังในนาข้าวด้วย ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการย่อยวัสดุอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักในระยะเวลาที่สั้นลง รวมทั้งยังสามารถช่วยเร่งการย่อยตอซังฟางข้าวในนาและเศษซากพืชในพื้นที่เพาะปลูกได้โดยตรง ซึ่งการปลูกข้าวของเกษตรกร เมื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะรีบปรับไถพื้นที่นา เพื่อการปลูกอย่างต่อเนื่องทันทีและมักจะเผาตอซังและฟางข้าวที่เหลืออยู่ในนา ก่อให้เกิดมลพิษ เพิ่มภาวะโลกร้อน และทำลายสมดุลธรรมชาติ ดังนั้น งานวิจัยจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังในนาข้าว ของกรมวิชาการเกษตร จึงตอบโจทย์นโยบายลด PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาได้อย่างตรงจุด

ด้าน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ภายในงานนอกจากการนำผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษมาจัดแสดงแล้ว ยังมีการนำโครงการ “ขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร” ของกรมวิชาการเกษตร มาจัดแสดงประกอบด้วย นิทรรศการผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้

จุดที่ 1 การขับเคลื่อน IGNITE THAILAND ภาคการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม Genome Editing (GEd) ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ Tropical Seed Hub การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาตรการลดเผา 3R และเทคโนโลยีปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ และปุ๋ย PGPR สำหรับการปลูกพืช คาร์บอนเครดิตคลินิกลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า การปรับปรุงกฎหมายและอำนวยความสะดวกการนำเข้า – ส่งออก การขึ้นทะเบียนปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตร การขึ้นทะเบียนชีวภัณฑ์ 5 ชนิด โครงการหลวง โครงการ 76 โมเดล 76 จังหวัดการผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัยมูลค่าสูงมาตรฐาน GAP

จุดที่ 2 ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ นิทรรศการโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษที่โดดเด่นของกรมวิชาการเกษตร

จุดที่ 3 การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังเพื่อลด PM 2.5 ที่เกิดจากการเผา ชมการสาธิต “การใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังในนาข้าวโดยใช้โดรน”

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาเที่ยวชมผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 13 – 15 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา กรมวิชาการเกษตร 

 

#กรมวิชาการเกษตร #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ #ข่าวเกษตร #MissionThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"THE ITALIAN PAVILION" กลับมาอย่างยิ่งใหญ่! รวมสุดยอด 18 แบรนด์บิวตี้ส่งตรงจากอิตาลี ในงานแสดงสินค้าเพื่อความงาม "Cosmoprof CBE ASEAN 2024"

“THE ITALIAN PAVILION” กลับมาอย่างยิ่ง […]

You May Like

Subscribe US Now