“รมว.ธรรมนัส” เชิญชวนเกษตรกรและประชาชน ร่วมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 67” 4 – 6 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

“รมว.ธรรมนัส” เชิญชวนเกษตรกรและประชาชน ร่วมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 67” 4 – 6 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าว วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

สำหรับงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีนี้ จัดโดย กรมการข้าว ภายใต้แนวคิด “พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 ณ Hall 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย พร้อมชมนิทรรศการสาธิตด้านการผลิตข้าวนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าว การแสดงผลงานเชิดชูเกียรติเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เวทีเสวนา สาธิตนวัตกรรมจากข้าว พร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโดยชาวนา และผู้ประกอบการค้าข้าวต่างๆ

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” จากเหตุผลที่วันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนา ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้ทรงหว่านข้าว และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทย และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวที่เป็นอาหารหลักหล่อเลี้ยงคนทั่วโลก ก่อให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา นอกจากนี้ เป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทยซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนตลอดมา

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งกำหนดแนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมาย “เกษตรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ด้วยการเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศ จึงได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมุ่งหวังให้เกษตรกร ชาวนา ผู้ประกอบการธุรกิจภาคการเกษตรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อพัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต ยกระดับคุณภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ เพื่อสนองความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการผลิตข้าวที่ปรับตัวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาและการพัฒนาข้าวไปสู่สากล

“นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับอาชีพชาวนาไทย ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติที่ต้องสร้างความเข้มแข็ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักและเข้าใจปัญหาของชาวนาไทยที่ต้องเผชิญ จึงได้เร่งหามาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ การลดต้นทุนการผลิต ผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเลือกปุ๋ยได้ตามความต้องการ โดยไม่มีการล็อกสเปกสูตรปุ๋ยหรือบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการตามขั้นอยู่ในขณะนี้ โดยเตรียมเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ตลอดจนต้องขยายตลาดกับต่างประเทศให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสการค้าขาย สร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวนาไทย นอกจากนี้ การสนับสนุนเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาช่วยในการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มาร่วมเที่ยวชมการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการผลิตข้าวและส่งเสริมพัฒนาชาวนา และร่วมเชิดชูอาชีพชาวนาซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Hall 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ด้านนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเสริมว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 10 พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย นิทรรศการนวัตกรรมอารักขาข้าวเพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวแบบปลอดภัยเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว นิทรรศการเมล็ดพันธุ์ข้าวไทย สู่ความภูมิใจในพื้นนา นิทรรศการเชื่อมโยงเครือข่ายชาวนาไทย สู่เกษตรสมัยใหม่ พัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน นิทรรศการกว่าจะมาเป็นข้าวคุณภาพ นิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวและชาวนา นิทรรศการทำนารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ซึ่งภายในงานนอกจากโซนนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายแล้ว ยังมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน โครงการ ให้ความรู้ นำเสนอนวัตกรรมการเกษตรต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง ได้แก่ เต๋า ภูศิลป์, ลำยอง หนองหินห่าว มาร่วมสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน และยังมีจุดให้บริการส่งสินค้าถึงบ้านอีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"รมว.ธรรมนัส" จ่อหนุน "ค่าน้ำมัน" ให้ "ชาวนา" ลดต้นทุนการผลิตก่อนถึงฤดูทำนาปีนี้ เผย เร่งเดินหน้า "โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง" เตรียมประชุมคณะกรรมการข้าว ต้น มิ.ย.นี้

“รมว.ธรรมนัส” จ่อหนุน “ค่าน้ำมัน […]

You May Like

Subscribe US Now